จดหมายข่าวรายวัน ประจำเดือนมีนาคม 2564

บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเข้าร่วมในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของสถานศึกษาเอกชนในเขตพัฒนาพิศษจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 1 เมษายน 2564 บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเข้าร่วมในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของสถานศึกษาเอกชนในเขตพัฒนาพิศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กิจกรรมเยาวชนแกนนำจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ) พร้อมด้วยครูผู้สอน และนักเรียนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสตูลประกอบด้วย โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ โรงเรียนมุสลิมศึกษา โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ ผ่านกิจกรรมเยาวชนแกนนำจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ และเพื่อปลูกฝังค่านิยมรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมในพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมในพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" พิธีวางพานดอกไม้สด ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ประจำปี 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีอ่านคำประกาศสดุดีน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณฯและมีนายนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลวางพานดอกไม้สดถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯและจุดธูปเทียนที่เครื่องทองน้อย

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.สตูล เข้าร่วมในโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมค่ายเสริมสร้างความเข้าใจของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ค่าย ครู ข)

วันที่ 25 เดือน มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.สตูล เข้าร่วมในโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมค่ายเสริมสร้างความเข้าใจของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ค่าย ครู ข) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมเซาท์เทอร์น แอร์พอร์ต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ เป็นประธานในพิธีเปิด และมี รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมพบปะ ผู้เข้าร่วมอบรม

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมเป็นคณะกรรมการรับ - ส่งกล่องกระดาษคำตอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (Nation Test : NT)

วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. นางหทัยมาศ ผลบุญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมเป็นคณะกรรมการรับ - ส่งกล่องกระดาษคำตอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (Nation Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

Syndicate content