นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พิธีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่าม ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2560 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2560 ณ หอประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมแสดงความยินดีกับผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ที่ได้เข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมซี เอส จังหวัดปัตตานี
นายเกริก แต่งเกลี้ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล โรงเรียนละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 110 คน
นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระอุโบสถ วัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธี
นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระอุโบสถ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมในพิธีวางพานดอกไม้สด ถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธี

        

ตัวอย่างแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ปพ3

วันจักรี 6 เมษายน วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

สื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย

การประเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ขอเชิญร่วมบริจาคอุปกรณ์กีฬา

Syndicate content

ข่าวอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

OPES'S CHANNEL