สช.สตูลขอรณรงค์ให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนในสังกัดไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง