ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการให้รางวัลผู้นำชุมชน เยาวชน และนักการเมืองท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2554