ประชาสัมพันธ์โครงการคัดสรรหนังสือ "ร้อยหนังสือสื่อวัฒนธรรม"