โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕

              ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินงานนโยบายโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เวทีการแข่งขันทางวิชาการเป็นสื่อการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความสามารถเต็มตามศักยภาพ ในการนี้ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  ขอประชาสัมพันธ์และดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๓-๖   ปีการศึกษา ๒๕๕๔)  ส่งใบสมัครพร้อมบัญชีรายชื่อนักเรียนโดยแยกเป็นรายชั้นเรียนของนักเรียน (ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒-๓ ) ส่งสำนักงานงานการศึกษาเอกชน ภายในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ หากช้ากว่ากำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ  เอกสารแนบ ๑  เอกสารแนบ ๒  เอกสารแนบ ๓