โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ รับสมัครครู ๑๘ อัตรา

โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ  รับสมัครครู ๑๘  อัตรา   ดังต่อไปนี้  • เอกภาษามลายู  ๒   ตำแหน่ง

  • เอกภาษาอาหรับ  ๒   ตำแหน่ง

  • เอกภาษาอังกฤษ  ๒   ตำแหน่ง

  • เอกคณิตศาสตร์  ๒   ตำแหน่ง

  • เอกภาษาไทย  ๓   ตำแหน่ง

  • เอกประถมศึกษา  ๓   ตำแหน่ง

  • เอกปฐมวัย  ๓   ตำแหน่ง

  • วัดผลและประเมินผล ๑   ตำแหน่ง

ผู้สนใจ  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ  ต.ฉลุง  อ.เมือง  จ.สตูล   โทร  ๐๗๔-๗๙๙๕๔๙