ขอเชิญประชุม

      ขอเชิญผู้อำนวยการและผู้จัดการโรงเรียนเข้าร่วมประชุม พร้อมพิจารณาครู ๑ ท่าน เข้าร่วมประชุมในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น ๔ อาคารศาลากลางหลังใหม่ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เพื่อรับทราบรายละเอียดโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเพื่อพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ประจำปี ๒๕๕๕ และการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕