การรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา

   ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 12 ดำเนินการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษ พ.ศ. 2546 ในระดับอิสลามศึกษาตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลายแก่บุคคลภายนอก**   

           สำหรับผู้ที่สนใจสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม 2555  

ดูรายละเอียดการสมัครคลิกได้ที่นี่
**