โรงเรียนจงหัวเปิดรับสมัครครู

โรงเรียนจงหัว  เปิดรับสมัครครูในตำแหน่ง  ดังนี้


๑.      ครูประจำชั้น ป.๒                   ๑  ตำแหน่ง วิชาเอกทั่วไป


๒.      ครูประจำชั้น ป.๓                   ๑  ตำแหน่ง วิชาเอกทั่วไป


๓.      ครูเอกภาษาไทย                    ๑  ตำแหน่ง


๔.      ครูเอกวิทยาศาสตร์                   ๑  ตำแหน่ง


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   โรงเรียนจงหัว  ตำบลพิมาน  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล  โทร  ๐๗๔-๗๑๑๙๗๐