ประกาศจาก สกสค. การให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย

การให้ทุนอุดหนุนงานวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการและสวัสดิการของครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้


๑.      คุณสมบัติของผู้รับทุน เป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่กำลังปฏิบัติการงานด้านการศึกษา


๒.    มูลค่าทุนอุดหนุนไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.otep.go.th