ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนตามโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓

  ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ดำเนินการโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าสายสามัญและสายอาชีพ ที่เรียนดี  และมีฐานะยากจน มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของตนเองและท้องถิ่น โดยให้นักเรียนยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล นั้น

           บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล