ประกาศ คพร. เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2555 ฉบับที่ 4

 ตามที่มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2554 เห็นชอบให้ปรับบัญชีเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐและมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ก.ย.2554 เห็นชอบให้ปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการซึ่งได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่ใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ำกว่าปริญญาตรี นั้น คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการจึงกำหนดอัตราค่าตอบแทนของพนักงานราชการ เพื่อให้สอดคล้องกัยนโยบาลของรัฐบาล ดังรายละเอียดตามประกาศ คพร.


รายละเอียดเพิ่มเติม