การสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา

 ขอแจ้งกำหนดการติวเข้มความรู้อิสลามศึกษา  1. ติวเข้มผู้เข้าสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 1/2555
ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน  2555 เวลา  08.30 - 16.30 น. ณ สำนักบริหารยุทธศษสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 12
2. ดำเนินการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน  2555  เวลา  08.30 - 16.30 น.
ณ สำนักบริหารยุทธศษสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 12

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา