แจ้งขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓

           ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๖ ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕ และกำหนดประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ นั้น

           บัดนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า เพื่อให้การประมวลผลคะแนนสอบข้อเขียนเป็นไปอย่างถูกต้อง และสมบูรณ์ จึงขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน จากวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ออกไปก่อน สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จึงขอแจ้งโรงเรียนที่มีนักเรียนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทราบ โดยให้ติดตามข้อมูลทางเว็ปไซต์ www.odos.moe.go.th