โรงเรียนอันซอเรียะห์อัดดีนียะห์ รับสมัครบุคลากร

โรงเรียนอันซอเรียะห์อัดดีนียะห์ รับสมัครบุคลกร ดังนี้

๑.ครูสอนศาสนา       จำนวน ๔ อัตรา

๒.ครูเอกคณิตศาสตร์   จำนวน  ๑  อัตรา

๓.ครูเอกภาษาไทย     จำนวน ๑ อัตรา

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โรงเรียนอันซอเรียะห์อัดดีนียะห์ หมู่ ๔ ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล    
จังหวัดสตูล  โทรศัพท์ ๐๗๔ – ๗๓๖๑๕๗ , ๐๘๑ – ๗๔๘๘๓๗๓