การสำรวจข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

  กระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ดำเนินการสำรวจชื่อ ชื่อสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ ชื่อสกุล (ภาอังกฤษ) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และครูสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จากสถานศึกษาทุกสังกัด เนื่องจากข้อมูลนี้มีความสำคัญต่อการแจก tablet ของนักเรียนและครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เป็นรายบุคคล  

                           สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จึงขอแจ้งท่านดำเนินการกรอกแบบสำรวจข้อมูลนักเรียนชั้นป.๑ และครูสอน ป.๑ ตามแบบสำรวจที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ภายในวันที่ ๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๕  แบบสำรวจ