การขอรับเงินค่าครองชีพ เม.ย. - ก.ย. 54 (เพิ่มเติม)

    ตามที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน  ตั้งแต่เดือน เมษายน - กันยายน 2554 ให้กับโรงเรียนเอกชน เมื่อวันที่  7 กุมภาพันธ์ 2555   ในการนี้ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ขอให้โรงเรียนที่จะเบิกเงินเพิ่มการครองชีพฯ ตั้งแต่เดือน เมษายน - กันยายน 2554 (เพิ่มเติม) ให้กับครูที่เพิ่งได้รับใบประกอบวิชาชีพขอให้ส่งคำขอรับเงิน (เพิ่มเติม) ภายในวันที่ 6 เมษายน 2555