แจ้งการโอนเงินอุดนหนุนรายบุคคล ประจำเดือน มีนาคม 2555

   สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเืดือน มีนาคม 2555 เข้าบัญชีของโรงเรียนเอกชนเรียบร้อยแล้ว ขอให้โรงเรียนตรวจสอบยอดเงินและส่งหลักฐานการจ่ายเงินเดือนครูผ่านระบบธนาคารส่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัีดสตูล  ภายในวันที่  10 เมษายน 2555