ข้อสอบ PRE I-NET

ข้อสอบ PRE INET ปีการศึกษา 2557
ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น

 1. สาระวิชาอัลกุรอาน          ดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลยเป็นไฟล์ PDF
 2. สาระวิชาอัลฮะดิษ           ดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลยเป็นไฟล์ PDF
 3. สาระวิชาอัลอากีดะห์        ดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลยเป็นไฟล์ PDF
 4. สาระวิชาอัลฟิกฮ์           ดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลยเป็นไฟล์ PDF
 5. สาระวิชาอัตตาริก          ดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลยเป็นไฟล์ PDF
 6. สาระวิชาอัลอัคลาก        ดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลยเป็นไฟล์ PDF
 7. สาระวิชาภาษามาลายู     ดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลยเป็นไฟล์ PDF
 8. สาระวิชาภาษาอาหรับ     ดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลยเป็นไฟล์ PDF

ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง

 1. สาระวิชาอัลกุรอาน        ดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลยเป็นไฟล์ PDF
 2. สาระวิชาอัลฮะดิษ         ดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลยเป็นไฟล์ PDF
 3. สาระวิชาอัลอากีดะห์      ดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลยเป็นไฟล์ PDF
 4. สาระวิชาอัลฟิกฮ์          ดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลยเป็นไฟล์ PDF
 5. สาระวิชาอัตตาริก         ดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลยเป็นไฟล์ PDF
 6. สาระวิชาอัลอัคลาก       ดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลยเป็นไฟล์ PDF
 7. สาระวิชาภาษามาลายู    ดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลยเป็นไฟล์ PDF
 8. สาระวิชาภาษาอาหรับ    ดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลยเป็นไฟล์ PDF

ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย

 1. สาระวิชาอัลกุรอาน       ดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลยเป็นไฟล์ PDF
 2. สาระวิชาอัลฮะดิษ        ดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลยเป็นไฟล์ PDF
 3. สาระวิชาอัลอากีดะห์     ดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลยเป็นไฟล์ PDF
 4. สาระวิชาอัลฟิกฮ์         ดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลยเป็นไฟล์ PDF
 5. สาระวิชาอัตตาริก       ดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลยเป็นไฟล์ PDF
 6. สาระวิชาอัลอัคลาก      ดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลยเป็นไฟล์ PDF
 7. สาระวิชาภาษามาลายู    ดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลยเป็นไฟล์ PDF
 8. สาระวิชาภาษาอาหรับ    ดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลยเป็นไฟล์ PDF

ข้อสอบ PRE INET ปีการศึกษา 2558
ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น

 1. สาระวิชาอัลกุรอาน          [ ทำแบบทดสอบออนไลน์ | ดาวน์โหลดข้อสอบเป็นไฟล์ PDF  | เฉลยคำตอบ ]
 2. สาระวิชาอัลฮะดิษ           [ ทำแบบทดสอบออนไลน์ | ดาวน์โหลดข้อสอบเป็นไฟล์ PDF  | เฉลยคำตอบ]
 3. สาระวิชาอัลอากีดะห์        [ ทำแบบทดสอบออนไลน์ | ดาวน์โหลดข้อสอบเป็นไฟล์ PDF  | เฉลยคำตอบ]
 4. สาระวิชาอัลฟิกฮ์           [ ทำแบบทดสอบออนไลน์ | ดาวน์โหลดข้อสอบเป็นไฟล์ PDF  | เฉลยคำตอบ]
 5. สาระวิชาอัตตาริก          [ ทำแบบทดสอบออนไลน์ | ดาวน์โหลดข้อสอบเป็นไฟล์ PDF  | เฉลยคำตอบ]
 6. สาระวิชาอัลอัคลาก        [ ทำแบบทดสอบออนไลน์ | ดาวน์โหลดข้อสอบเป็นไฟล์ PDF  | เฉลยคำตอบ]
 7. สาระวิชาภาษามาลายู     [ ทำแบบทดสอบออนไลน์ | ดาวน์โหลดข้อสอบเป็นไฟล์ PDF  | เฉลยคำตอบ]
 8. สาระวิชาภาษาอาหรับ     [ ทำแบบทดสอบออนไลน์ | ดาวน์โหลดข้อสอบเป็นไฟล์ PDF  | เฉลยคำตอบ]