ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 1)