ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ