พิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะ