ประชุมการคัดเลือกกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด