สช.สตูล จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติอิสลามศึกษา