โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ รูปแบบข้อสอบ และเทคนิคการสอน