100 ปี การศึกษาเอกชน ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั้นเซนเตอร์ แจ้งวันะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร