ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ