นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ รอง ผอ.สช.จ.สตูล ลงพื้นทีตรวจความพร้อมขอเปิดสอนเพิ่มเติมในระดับเตรียมอนุบาล