ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2561