ผอ.สช.สตูล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยรางวัลพระราชทาน