นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ รอง ผอ.สช.จ.สตูล ป็นประธานในการประชุมเพื่อสรุปผลโครงการอ่านออกเขียนได้