พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์