นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ รอง ผอ.สช.สตูล มอบประกาศนียบัตรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลอรอนงค์