นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ รอง ผอ.สช.จ.สตูล ประชุมขับเคลื่อนแผ่นแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑