พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ที่คะแนนเต็ม 100 คะแนน