ประชุมเตรียมความพร้อม ระดับสนามสอบ ณ โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา