สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ขอแสดงความยินดี กับนักเรียน ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET คะแนนเต็ม 100 คะแนนในวิชาคณิตศาสตร์