ประชุมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนเพื่อความมั่นคงของสำนักงานการศึกษาเอกชน จชต.