นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สตููล เป็นประธานในการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองนักเรียนและเทคนิคการสอนวิชาภาษาไทย