คณะกรรมการตรวจนิเทศและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ชุดที่ 1 ณ โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ