โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนในสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ " กิจกรรมสร้างมัคคุเทศก์ท้องถิ่น "