คำสั่ง

คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

. คำสั่ง สช. ที่ 237/2560 เรือง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ผู้อนุญาตตามกฏหมายว่าด้วย
  โรงเรียนเอกชน

. คำสั่ง สป. ที่ 1393/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติราชกาารแทน

. คำสั่ง สป. ที่ 1392/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้ว่าราชการจังหวัด และศึกษาธิการ
  จังหวัด ปฏิบัติราชกาารแทน

. คำสั่ง สป. ที่ 1999/2560 เรื่อง  มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด  ปฏิบัติราชการแทน

 

คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

. คำสั่ง สป. ที่ 435/2559 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

. คำสั่ง สป. ที่ 962/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา จังหวักนราธิวาส จังหวัดสตูล
  จังหวัดสงขลา ปฏิบัติราชการแทน

. คำสั่ง สป. ที่ 1866/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

. คำสั่ง สป  ที่ 1942/2560 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ