สช.สตูล ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรับมือการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)