สช.สตูล อบรมผู้บริหารสถาบันปอเนาะและศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)