นายมาหามะรอซือลำ เจ๊ะมิ รอง ผอ.สช.สตูล ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการบริหารจัดการความมั่นคงด้านสังคม และการเมือง