นายมาหามะรอซือลำ เจ๊ะมิ รอง ผอ.สช.จ.สตูล พบปะผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสตูล