หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการ ประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปี 2563