ประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล (ระดับเครือข่าย ที่ 17)