คณะกรรมการเพื่อดำเนินการตรวจสอบการดำเนินกิจการของโรงเรียนในระบบลงพื้นที่โรงเรียนเอกชนในสังกัด สช.สตูล